میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد...کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است، پس نباید از آن تنگدلى یابى، تا بدان هشدار دهى، و پندآموزى براى مؤمنان باشد.

سوره اعراف. آیات اول و دوم

دقت کرده اید به اعجار حروف؟ فکر کرده اید تا به حال به آن همه راز،که گاهی پشت یک،دو یا نهایتاً سه واج پنهان می شوند؟

اگر ریشه ی کلمه ی پاک در آسمان است، بدون تردید ریشه ی «حرف پاک» در دستان خود حضرت حق است. باید فکر کرد به حروف و معجزه ی آنها، خاصه در مصحف شریف :
الف،لام، میم، قاف، کاف، ها، یاء، عین، صاد