میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد...کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است، پس نباید از آن تنگدلى یابى، تا بدان هشدار دهى، و پندآموزى براى مؤمنان باشد.

سوره اعراف. آیات اول و دوم

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳ نظر ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۱۳:۱۷
محمدصالح سلطانی