میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد

میم،صاد

الف لام میم صاد...کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است، پس نباید از آن تنگدلى یابى، تا بدان هشدار دهى، و پندآموزى براى مؤمنان باشد.

سوره اعراف. آیات اول و دوم

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

بعد از مدتها داستانم آمد. نقص هایش را به بزرگی خودتان ببخشید.

۰ نظر ۱۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۷:۵۸
محمدصالح سلطانی